WOJCIECH DROŻDŻAŁ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

Kancelaria Komornicza w Tarnobrzegu

Klauzula informacyjna w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Wojciech Drożdżał informuje, iż:

1.  Administratorem danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a) jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Wojciech Drożdżał z siedzibą przy ul. Plac Bartosza Głowackiego 4, 39-400 Tarnobrzeg, telefon 516-168-164

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Wojciech Drożdżał (art. 13 pkt 1 lit. b). Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii ul. Plac Bartosza Głowackiego 4, 39-400 Tarnobrzeg, telefon 516-168-164 lub mailowo: email@email

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego (art. 13 pkt 1 lit. c), zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

4. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa (art. 13 pkt. 1 lit. e) i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Państwa dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/i instytucjom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

5. Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy (art. 13 pkt. 1 lit. f).

6. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (art. 13 pkt 2 lit. a).

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych (art. 13 pkt 2 lit. b). Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c. W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do sądu rejonowego, przy którym działa Komornik Sądowy. Możliwość złożenia skargi dotyczy czynności wykonywanych w ramach prowadzonych postępowań lub czynności egzekucyjnych (art. 13 pkt 2 lit. d).

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego (art. 13 pkt 2 lit. e).

10. Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f).